Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że zakończył się nabór projektów w konkursie otwartym nr 1/POKL/3.4.3/2010 w ramach typu projektu pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Jednocześnie IP przypomina, że w Planie Działania na 2011 rok zaplanowano analogiczny typ konkursu w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3, typu projektu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego, który zostanie ogłoszony w II kwartale 2011 r. w oparciu o nowe kryteria wyboru oraz System Realizacji PO KL.

 Alokacja na konkurs nr 1/POKL/3.4.3/2010 wynosi 72 000 000 PLN
Łączna wartość wniosków złożonych do końca grudnia 2010 r. wynosi 393 003 170,37 PLN
Do rundy XI wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania wynosi 76 038 593,29 PLN. Przy czym ze względu na oszczędności powstałe w wyniku negocjacji projektów, wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w rundzie XI zostały rekomendowane do dofinansowania.