Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, iż zmianie uległy niektóre zapisy dokumentacji dla konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

 Od rundy XXI (nabór wniosków w dniach 1-26 sierpnia 2011 r.) obowiązywać będą nowe kryteria dostępu:
1.Projekty realizowane przez uczelnie oraz kolegia nauczycielskie uprawnione do kształcenia nauczycieli. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punktach 2.1 oraz treści - pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu (w treści wniosku oświadczenie o spełnianiu ww. kryterium).

2.Projekty realizowane w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły.Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie: 2.8. Tym samym rozszerzona została lista potencjalnych Wnioskodawców o kolegia nauczycielskie.

Ponadto, zredukowana została alokacja środków przeznaczonych na konkurs do kwoty 220 088 511,00 PLN. Jednocześnie informujemy, iż w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji utworzona została Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2), która od 1 sierpnia 2011 r. będzie prowadziła nabór i ocenę wniosków konkursowych.

Adres do korespondencji pozostaje bez zmian:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
sekretariat - pok. 377.

Załączniki:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO KL

2. Karta Oceny Formalnej

3. Karta Oceny Merytorycznej

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu PO KL

4a. Załączniki do umowy

5. Kryteria wyboru projektów

6. Lista sprawdzająca

7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO KL

8. Wzór protestu

9. Wzór CV

10. Wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu

11. Harmonogram terminów posiedzenia KOP