Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/POKL/3.3.2/2009 w ramach typu projektu pt. Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Alokacja na konkurs nr 6/POKL/3.3.2/2009 wynosi 306 088 511,00 PLN Łączna wartość wniosków złożonych do końca marca 2011 r. wynosi 809 155 236,68 PLN Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania do XV rundy wynosi 141 639 922,00 PLN

Jednocześnie dołączamy zaktualizowany harmonogram dla ww. konkursu