Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca dla PO KL informuje, że od 11 lutego 2013 r. jest dostępna nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL o numerze 6.4.0.

Zakres wprowadzanych zmian obejmuje m. in.:

  • aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu - zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości POKL 2007-2013, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.,
  • aktualizację instrukcji wniosku beneficjenta o płatność,
  • wprowadzenie w części Harmonogram mechanizmu sumującego dla kolumn: Planowane wydatki i Planowana kwota wnioskowana (pole o charakterze technicznym - nie jest częścią wzoru wniosku o płatność),
  • wprowadzenie rozwiązań w tabeli 7 Postępu rzeczowego w zakresie ułatwienia edycji wniosku m.in. pełna skalowalność tabeli, automatyczne uzupełnianie kolumny 3 wartością: "Nie określono", możliwość edycji danych tabeli w osobnym, większym oknie,
  • zapewnienie możliwości edycji w tabeli 8 Postępu rzeczowego własnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej.

Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.

Do pobrania:

Generator Wniosków Płatniczych wersja 6.4.0 (on line)

Generator Wniosków Płatniczych wersja 6.4.0 (off line)