Do 22 październiku 2013r. odbywają się spotkania konsultacyjne organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczące opracowania projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach PO WER 2014-2020.

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
  • poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia.  Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa),
  • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci
  • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w terminie do 25 października 2013 roku wyłącznie za pomocą udostępnionego formularza uwag.

Więcej informacji:

http://www.efs.gov.pl/Konsultacje PO WER 2014-2020/

Do pobrania:

Projekt Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020


Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego