Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w II edycji konkursu "Szkoła dla rynku pracy".

sdrp 2 baner small bezP1

Cel: Wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.

Adresaci: Szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzące kształcenie zawodowe.

Termin: Aby wziąć udział w konkursie szkoła powinna złożyć formularz zgłoszenia do 4 października 2013 r. do godz. 14.00.

Więcej informacji:

http://new.koweziu.edu.pl/II edycja konkursu "Szkoła dla rynku pracy"/


Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.