Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na 3 - dniowe szkolenia "Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela" do Bydgoszczy oraz Krakowa. Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". szkolenie 2

Cel:

Planowanie pracy nauczyciela - od programu nauczania do oceny szkolnej. Ewaluacja własnej pracy, modyfikacja realizowanych programów i planów.

Terminy:

Bydgoszcz - 30 września - 2 października 2013 r.

Kraków - 16 października - 18 października 2013 r.

Adresaci:

Zainteresowani nauczyciele, w szczególności edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, przedmiotów uzupełniających: przyrody oraz historii i społeczeństwa.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela/


Szkolenia organizowane są w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.