Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL 2007-2013, informuje, iż z dniem 30 września br. zostaje ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

46392 grafika ore

Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Typ projektu:

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

Zakres:

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs mają obejmować swym działaniem opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną dla edukacji wczesnoszkolnej.

Na ich realizację przeznaczono kwotę 35 000 000 PLN.

Temin:

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 30 września – 15 listopada 2013 r.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/konkurs nr 1/POKL/3.3.4/2013/