Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma zaszczyt przedstawić poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" - Przygotować projekt z sukcesem.

Projekt frse

Poradnik został przygotowany w ramach projektu "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty systemowe, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.