Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL 2007-2013, informuje, iż w dniu dzisiejszym zostaje ogłoszony konkurs zamknięty nr 2/POKL/3.4.3/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

46392 grafika orePriorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”

Działanie 3.4 Otwartość edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Typ projektu:

Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Zakres:

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs mają obejmować swym działaniem opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Na ich realizację przeznaczono kwotę 25 000 000 PLN.

Temin:

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 11 października – 29 listopada 2013 r.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/konkurs nr 2/POKL/3.4.3/2013/