Dnia 18 października 2013 r. odbyła się inauguracja ogólnopolskiego projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły z udziałem wiceminister Joanny Berdzik.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.logotyp1

W ramach projektu odbędą się m.in.:

  • Badania sondażowe, których celem będzie rozpoznanie postaw odnoszących się do roli rodziców               (rad rodziców) i uczniów (samorządów uczniowskich) w życiu szkoły i przedszkola,
  • Szkolenia i Warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole,
  • Warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola,
  • Spotkania szkoleniowe adresowane do urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych,
  • Internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola, niwelowanie barier we wzajemnym komunikowaniu się oraz poszanowanie oczekiwań każdej z grup.

Odbiorcy:

W projekcie biorą udział 1.034 publiczne szkoły i przedszkola z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do udziału po przeprowadzonej rekrutacji, w tym:

  • 101 przedszkoli,
  • 467 szkół podstawowych,
  • 390 gimnazjów,
  • 76 szkół ponadgimnazjalnych,

Rekrutacja rozpoczęła się 19 sierpnia br. i odbywała się drogą elektroniczną, poprzez specjalny formularz zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej projektu www.szkolawspolpracy.pl.


Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie,

Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego - projekty systemowe.