Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ma zaszczyt zaprosić na Szkolenia jednodniowe pt: "Organizowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych".szkolenia

Cel:

Przygotowanie kadry dydaktycznej do projektowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach zawodowych i placówkach oświatowych.

Tematyka szkolenia:

  • Organizowanie i prowadzenie KKZ z uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych,
  • Przygotowanie programu nauczania KKZ,
  • Diagnozowanie kompetencji uczestników KKZ,
  • Przygotowanie metodyczne nauczycieli do prowadzenia KKZ.

Adresaci:

  • Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodach (szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej),
  • Przedstawiciele placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Terminy szkoleń:

Olsztyn Łódź Katowice Lublin
5.11.2013 6.11.2013 7.11.2013 8.11.2013

Więcej informacji:

http://new.koweziu.edu.pl/Organizowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych/


 Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia