Ośrodek Rozwoju Edukacji - Beneficjent projektu systemowego Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III) zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach Efektywna ewaluacja w praktyce - dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek.

Forma: Szkolenie 2 dniowe (17 h dydaktycznych) prowadzone metodami warsztatowymi.

Tematyka szkolenia:

  • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym,era ewaluacji
  • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej,
  • Użyteczność i wykonalność ewaluacji,
  • Rola dyrektora w procesie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • Efektywne i skuteczne metody prowadzenia ewaluacji zewnętrznej,
  • Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania działań prorozwojowych,
  • Wymagania wobec szkół i placówek edukacyjnych.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Efektyna ewaluacja w praktyce/

oraz

http://eraewaluacji.pl/


Projekt "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III)"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie,

Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego - projekty systemowe