Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ma zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Cel:

Wspieranie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach ukierunkowanej na zapewnienie zgodności kształcenia zawodowego z wymaganiami gospodarki.koweziu

Adresaci:

  • dyrektorzy,
  • wicedyrektorzy,
  • kierownicy kształcenia praktycznego,
  • opiekunowie praktyk zawodowych,

szkół i placówek prowadzących kształcenie w zawodach.

Tematyka szkoleń:

Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych

Modyfikowanie szkolnych planów nauczania

Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora szkoły

Kształcenie zawodowe w świetle przepisów prawa oświatowego

Więcej informacji:

http://new.koweziu.edu.pl/Szkolenia-w ramach-projektu-"Monitorowanie-i-doskonalenie-procesu-wdrażania-podstaw-programowych-kształcenia-w-zawodach"/


Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia