Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 7 grudnia 2015 r. obowiązuje wersja 10 - załącznik.

 

Zmiana dokumentu dotyczy wyłącznie możliwości zwiększania wartości projektu PO KL ponad 20% jego pierwotnej kwoty wydatków kwalifikowalnych.