System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucję Zarządzającą PO KL i jego celem jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązujących Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów systemowych.

Na system realizacji Programu Kapitał Ludzki składają się następujące dokumenty:

Więcej

1. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
Pobierz plik (2,48 MB)

Załącznik do Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnardowej:
Pobierz plik (1,55 MB)

 

2. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2013 r.
Pobierz plik (1,73 MB)

 

3. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja obowiązujaca od 1 stycznia 2013 r.
Pobierz plik (629 KB)

 

4. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. (wersja 8.7.0)
Pobierz plik (4,82 MB)

 

5. Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 października 2014 r.
Pobierz plik (2,06 MB)

 

6. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązujaca od 1 lipca 2013 r.

Pobierz plik (7,07 MB)

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL:

  • Informacja kwartalna z realizacji PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (170 KB) .rtf

Pobierz plik (50 KB) .xls

  • Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (220 KB)

Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Pobierz plik (299 KB)

Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (56 KB)

  • Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (934 KB)

Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL

Pobierz plik (230 KB)

Wzór listy sprawdzającej z realizacji Działania w ramach PO KL

Pobierz plik (61 KB)

  • Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (203 KB)

  • Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (1,49 MB)

 

7. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
Pobierz plik (450 KB)

 

8. Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
Pobierz plik (848 KB)

 

8a. Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach PO KL

Pobierz plik (208 KB)

Załączniki do dokumentu:

Załącznik nr 1 (28 KB)

Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 (62 KB)

Załącznik nr 8 (29 KB)

Załącznik nr 9 (24 KB)

 

9. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
Pobierz plik (369 KB)

 

10. Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 15 lipca 2013 r.

Pobierz plik (1,15 MB)

Załączniki do zasad realizacji pomocy technicznej PO KL

Wzór rocznego planu działania pomocy technicznej

Pobierz plik

Zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe

Pobierz plik

Załączniki do wzoru sprawozdania z PT PO KL

Pobierz plik

Opis dokumentu księgowego

Pobierz plik

 

11. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), taryfikator pzp znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r., przy czym, w przypadku umów o dofinansowanie projektu, do których załączono taryfikator pzp stosuje się taryfikator pzp wynikający z zawartej umowy

Pobierz plik (104 KB)

Tabela wskaźnikowa

Pobierz plik (136 KB)


W ramach PO KL dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator pzp) obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości

Pobierz plik (89 KB)

Tabela wskaźnikowa

Pobierz plik (202 KB)

 

12. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 31 grudnia 2013 r.
Pobierz plik (839 KB)

 

13. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki
Pobierz plik (1,5 MB)

 

14. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (396 KB)

 

15. Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik (663 KB)

 

16. Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL

Pobierz plik (7,26 MB)

 

17. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Pobierz plik (550 KB)

 

18. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 31 grudnia 2013 r.
Pobierz plik (987 KB)

 

19. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 15 lipca 2013

Pobierz plik (13,5 MB)