Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód - od 14 listopada 2011 r.

Datą wejścia w życie wytycznych będzie data ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim.

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (wersja z 26 maja 2011 r.)

Warianty rozwoju gospodarczego Polski (wersja z 19 lipca 2011 r.)