BLIŻEJ ŚWIATA - OD KONKRETU DO ABSTRAKCJI

 

Celem projektu było innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych dla uczniów SOSW w Bydgoszczy, tak aby usprawnić ich funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym i wyrównać ich szanse w społeczeństwie.

BENEFICJENT: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2011

REZULTATY:

 • Innowacyjny program nauczania osób z dysfunkcją wzroku pt. "Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji", spójny na wszystkich etapach kształcenia,
 • Zajęcia indywidualne i grupowe - bibliterapia, hipoterapia, kinoterapia, socjoterapia, zajęcia nordic walking, zajęcia artystyczne, blok matematyczno-przyrodniczy,
 • Pokazy filmów z audiodeskrypcją, zajęcia "Spotkania z nauką" na Uniwersytecie
 • 10 wycieczek krajoznawczych,
 • Specjalistyczne szkolenia dotyczące nowoczesnych metod diagnozy, rewalidacji i nauczania.

 


PRZEDSZKOLE Z POMOCĄ

 

Celem projektu było stworzenie lepszych warunków do rozwoju dzieciom upośledzonym umysłowo i ze sprzeżoną niepełnosprawnością poprzez kompleksową terapię zawierającą rehabilitację ruchową, usprawnienie społeczno-emocjonalne, rozwijanie procesów poznawczych, kształtowanie mowy i komunikacji niewerbalnej.

BENEFICJENT: powiat Prudnicki

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2011

REZULTATY:

 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne, w tym muzykoterapię, usprawnienia ruchowe,
 • Pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć,
 • Warsztaty ze specjalistami (logopeda, psycholog) dla rodziców.

 


RAZEM. INTEGRACYJNY TEATRZYK MUZYCZNY W STARYM SĄCZU

 

Celem projektu było zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i poprawa ich dostępności do rynku pracy na terenie gminy Stary Sącz i gmin sąsiednich.

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo"

TERMIN REALIZACJI: 2008 - 2009

REZULTATY:

 • Integracyjny teatr muzyczny, w skład którego wchodziło 25 osób, w tym 15 osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Widowisko teatralno - muzyczne "Akademia Naszych Marzeń", które zaprezentowano w ramach imprez organizowanych na terenie gminy Stary Sącz oraz podczas przeglądów zespołów teatralnych w Krakowie, Gorlicach i Nowym Sączu.

 


ROZMAWIAM, CHOCIAŻ NIE MÓWIĘ - ALTERNATYWNE POROZUMIEWANIE SIĘ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 W TORUNIU

 

Celem projektu była poprawa jakości komunikowania się niemówiących uczniów przez wykorzystanie innowacyjnych alternatywnych sposobów komunikowania się oraz technologii informacyjnej w trakcie udziału w zajęciach.

Projekt wyróżniony w konkursie "Dobre praktyki EFS 2009"log

BENEFICJENT: Zespół Szkół nr 26 w Toruniu oraz Gmina Miasta Toruń

TERMIN REALIZACJI: 2008 - 2009

REZULTATY:

 • 1922 godziny dodatkowych zajęć dla 69 niemówiących dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym,
 • 80 godzin szkoleń dla 21 nauczycieli i terapeutów, którzy wzbogacili swój warsztat pracy i podnieśli kwalifikacje zawodowe,
 • Zakup specjalistyczych materiałów dydaktycznych, w tym książek komunikacyjnych dobranych do możliwości percepcyjnych każdego ucznia oraz komunikatorów generujących ludzką mowę
 • Specjalistyczne oprogramowanie BoardMaker pozwalające na ciągłe rozwijanie języka piktogramów i pracę za pomocą sprzętu komputerowego dostosowanego do niepełnosprawności ruchowej dzieci.

 


RÓWNY START - INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA DZIECI Z DEFICYTAMI W GMINIE STALOWA WOLA

 

Celem projektu było podniesienie efektywności i jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie do 2012 r. Innowacyjnego Programu Nauczania.

BENEFICJENT: Gmina Stalowa Wola

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2012

REZULTATY:

 • 4 480 godzin zajęć terapeutycznych dla 166 dzieci,
 • 800 godzin zajęć edukacyjnych: plastyczno - technicznych i origami, komputerowych i warsztatów filmowych dla 114 dzieci,
 • Kursy dla 19 nauczycieli m.in. EEG Biofeedback I i II stopnia, Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej, Poznawczo-behawioralna terapia dziecka, Pedagogika M. Montessori, KLANZA - metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne II st.

 


WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH METOD ODDZIAŁYWANIA

 

Celem projektu było przygotowanie uczniów do życia, wyposażenie w umiejętności niezbędne do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i pełnej integracji społecznej. Uzwględniając indywidualne możliwości i mocne strony uczniów szkoła przygotowuje dzieci i młodzież do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

BENEFICJENT: Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2011

REZULTATY:

 • IV programy innowacyjne
 1. 1) Radość z działania - praktyczna aktywność
 2. 2) Moje zmysły pomocą w poznawaniu świata i pokonywaniu barier
 3. 3) Ja też mogę rozmawiać - Piktogramy, metoda alternatywnej komunikacji wspierania terapią EEG Biofeedback
 4. 4) Warto pracować - przełamywanie izolacji społecznej
 • 1656 godzin zajęć wieloprofilowego usprawniania, w których uczestniczyło 81 uczniów i 22 nauczycieli

 


WSPÓLNY ŚWIAT - DODATKOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

 

Celem projektu było wyrównanie poprzez odpowiednią terapię szans edukacyjnych uczniów autystycznych z Białej Podlaskiej i powiatu.

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat"

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2011

REZULTATY:

 • 5076 godzin terapii indywidualnych uczniów Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem oraz uczniów autystycznych z innych szkół z Białej Podlaskiej i okolicznych powiatów,
 • Zajęcia z psychologiem, pedagogiem,
 • Terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, muzykoterapia, zajęcia z logopedą, terapia w sali doświadczania świata, artterapia,
 • Konferencja pt."Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej".