KOLEŻEŃSKIE KOREPETYCJE

 

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zniwelowanie luk w poziomie wiedzy z przedmiotów, z których uczniowie w ciągu ostatnich pięciu lat mieli najwięcej ocen niedostatecznych: biologii, fizyki, chemii, języka angielskiego oraz matematyki.

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2010

REZULTATY:

 • 420 godzin korepetycji z biologii, fizyki, chemii, języka angielskiego oraz matematyki prowadzonych przez uczniów - wolontariuszy,
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla 70 uczniów przy udziale 14 uczniów - wolontariuszy, którzy rekrutowani zostali na podstawie ankiet zgłoszeniowych.

 


MARZENIA DO SPEŁNIENIA - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 W GŁOGOWIE

 

Celem projektu było wzmocnienie wsparcia pedagogiczno - psychologicznego i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły dzięki realizacji programu rozwojowego.

BENEFICJENT: Gmina Miejska Głogów - Gimnazjum nr 5 w Głogowie

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2011

REZULTATY:

 • Zajęcia dodatkowe dla 424 uczniów gimnazjum, w tym 730 godzin zajęć pozalekcyjnych oraz 1130 godzin zajęć pozaszkolnych,
 • Koło Pitagorasa, Fizyki i Astronomii, Biologiczno - Ekologiczne, Wokalne, Webmasterów, Krajoznawczo - Turystyczne, Recytatorskie, Literackie, Europejskie, Tańca Nowoczesnego oraz Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Grupa Teatralna, Grupa Fanchemik, Grupa Młodzi Artyści,
 • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysleksją i dyskografią, opieka psychologiczno - pedagogiczna,
 • Doposażenie bazy dydaktycznej Gimnazjum nr 5 w Głogowie.

 


REGIONALNE KOŁA FIZYCZNE, MATEMATYCZNE, INFORMATYCZNE I KOMPLEMENTARNY PROJEKT ASTROBAZA KOPERNIK - PRZYSZKOLNE OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Celem projektu było kosmiczne przyciąganie do wiedzy poprzez budowę przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych oraz dodatkowe zajęcia praktyczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

BENEFICJENT: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN REALIZACJI: 2009-2012

REZULTATY:

 • Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • 14 przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


SUPER SZKOŁY

 

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów z Gminy Brzeg Dolny, zmiejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach, podnoszenie jakości kształcenia dzięki wzbogaceniu oferty szkolnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz przeprowadzenie warsztatów psychologiczno - pedagogicznych dla rodziców rozwijających umiejętności wychowawcze.

BENEFICJENT: Gmina Brzeg Dolny

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2012

REZULTATY:

 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla 450 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z języka polskiego (Mój ojczysty język) oraz matematyki (Chcę rachować),
 • Zajęcia pozalekcyjne podzielone na 6 modułów: Młody Fililog (czytanie, pisanie, mówienie), Młody Informatyk (technologie ICT), Młody Pitagoras (logika i matematyka), Einstein Dolnobrzeski (fizyka i eksperymenty), Z przyrodą za pan brat (ekologia), Tlen czy azot (laboratorium chemiczne),
 • Warsztaty relaksacyjno - wyciszające oraz Gimnastyka mózgu,
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt m.in. tablice interaktywne, programy do grafiki, mikroskopy z kamerami, rzutniki i odtwarzacze DVD,
 • Wycieczki przyrodniczo - edukacyjne do Karkonoskiego Parku Narodowego, Rezerwatu Śnieżnik w Międzygórzu i Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, na Festiwal Nauki we Wrocławiu oraz na Politechnikę Wrocławską.

 


Z RODZICAMI DO SZKOŁY 

 

Celem projektu był rozwój współpracy między rodzicami, a dziećmi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie "Szkoła Przyszłości".

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie "Szkoła Przyszłości"

TERMIN REALIZACJI: 2010

REZULTATY:

 • 10 miesięcy cyklicznych spotkań rodziców i dzieci oraz udział w zajęciach plastycznych, praktyczno-technicznych m.in. : gotowanie, szydełkowanie, szycie, zabawy, przedstawienia, konkursy,
 • Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych organizowano spotkania ze specjalistami - psychologiem, neurologiem, psychiatrą,
 • Wsparcie specjalistyczne dla rodziców.