BENILD - DOSKONALENIE ŚWIĘTOKRZYSKICH KADR OŚWIATY

 

Celem projektu było dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i pracowników administracyjnych placówek oświatowych do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje i zmianami w systemie szkolnictwa.

BENEFICJENT: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2012

REZULTATY:

 • 16 studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej i administracyjnej świętokrzyskiej oświaty m.in. szkolny doradca zawodowy, dysleksja - profilaktyka, animacja kultury, psychopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, negocjacje i komunikacja społeczna, zarządzanie oświatą, fundusze unijne - pozyskiwanie i zarządzania, BHP,
 • 9 kursów doskonalących dla nauczycieli m.in. pozytywne relacje w klasie szkolnej, trudne sytuacje w szkole, system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową, przeciwdziałanie agresji i patologii wśród młodzieży,
 • 204 szkolenia wyjazdowe w 102 gminach z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych ICT.

 


CHEMIA - WIEM, UMIEM, ROZUMIEM

 

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia poprzez:

 • podniesienie atrakcyjności chemii jako przedmiotu nauczania,
 • podniesienie poziomu kompetencji chemicznych uczniów i poszerzenie ich wiedzy dt. praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym,
 • wyrównywanie poziomu wiedzy chemicznej absolwentów różnych szkół ponadgimnazjalnych.

BENEFICJENT: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2013

REZULTATY:

 • Powołanie Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego,
 • Wyjazdy edukacyjne uczniów do zakładów chemicznych,
 • Warsztaty dla nauczycieli chemii uczestniczących w projekcie, których celem jest doskonalenie metod i form pracy związanych z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych.

 


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

 

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, których dostęp do edukacji jest trudniejszy, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych między wsiami i miastami oraz wspieranie indywidualnych zdolności każdego ucznia.

BENEFICJENT: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2011

REZULTATY:

 • 50 programów rozwojowych uwzględniających m.in. rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów,
 • Platforma e-learningowa w ramach projektu "Dolnośląska e-Szkoła",
 • Projekt "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie,
 • Zajęcia w MultiCentrum we Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz Jaworze,
 • 250 miniportali na platformie edukacyjnej.

 


E-NAUCZYCIEL PRZYRODY. ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE DLA ROZWIJANIA MYŚLENIA NAUKOWEGO, UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNYCH ORAZ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW II i III ETAPU EDUKACYJNEGO

 

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie głównego produktu projektu - innowacyjnego programu wspomagania nauczania przedmiotów przyrodniczych ETOS, przeznaczonego do wykorzystania na dwóch poziomach edukacji:

 • w klasach IV-VI szkół podstawowych,
 • w klasach I-III gimnazjów.

BENEFICJENT: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2013

REZULTATY:

 • Zintegrowany program wspomagania nauczania i rozbudzania zainteresowania uczniów aspektami przyrody w szkołach podstawowych i chemii, fizyki i biologii w gimnazjach,
 • Platforma e-learningowa w ramach e-nauczyciela przyrody.

 


GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA

 

Celem projektu było poszerzenie wiedzy przez nauczycieli z zakresu gender mainstreaming, czyli rozpowszechniania zagadnień związanych z problematyką równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu na płeć, etniczność, wyznanie, wiek, itd.

BENEFICJENT: Uniwersytet Łódzki

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2012

REZULTATY:

 • Kompleksowy program nauczania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji dla nauczycieli,
 • Studia podyplomowe dla 67 nauczycieli i nauczycielek z województwa łódzkiego,
 • Biblioteczka genderowa zawierająca najnowsze pozycje dotyczące perspektywy równościowej w edukacji,
 • Podręcznik dla kadr oświaty obejmujący tematykę praktycznych form przeciw dyskryminacji w szkołach.

 


PEWNIAK - POZYTYWNA ENERGIA W NAUCZANIU I AKTYWNYM KSZTAŁCENIU - PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELEK/LI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO

 

Celem projektu było:

 • upowszechnienie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących,
 • zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi,
 • pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi,
 • wypracowanie zasad współpracy przedszkoli i szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w obszarze opieki pomocy psychologicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom.

BENEFICJENT: Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach

TERMIN REALIZACJI: 2011 - 2013

REZULTATY:

 • Szkolenia dla 2500 nauczycieli/ek w terenie: moduł psychologiczno - pedagogiczny oraz moduł z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej ICT,
 • Seminaria informacyjno - szkoleniowe dla gmin.

 


ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH SZANSĄ NA LEPSZE PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i nauk matematyczno - przyrodniczych.

Projekt wyróżniony w konkursie "Dobre praktyki EFS 2010"log

BENEFICJENT: Powiat Ostrowiecki/Liceum Ogólnokształcące nr IV w Ostrowcu Św.

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2010

REZULTATY:

 • 482 godziny zajęć dydaktycznych wyrównujących braki edukacyjne z matematyki, biologii, języka angielskiego i niemieckiego oraz 438 godzin zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie tych samych przedmiotów,
 • Przeszkolenie 80 uczniów z języka angielskiego, 40 z języka niemieckiego, 40 z biologii i 70 z matematyki,
 • Bezpłatne pakiety materiałów szkoleniowych dla uczniów biorących udział w projekcie,
 • Remont oraz zakup wyposażenia pracowni językowej.

 


TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE DLA INNOWACYJNYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (ICT FOR IST)

 

Celem projektu było:

 • opracowanie pakietu ICT for IST – materiałów szkoleniowych, promujących innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 • przeprowadzenie pilotażowych szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w krajach partnerskich (Polska, Austria, Cypr, Czechy, Holandia, Wielka Brytania),

 • współpraca i wymiana doświadczeń między naukowcami, szkoleniowcami i nauczycielami przedmiotów przyrodniczych z różnych krajów.

BENEFICJENT: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2011

REZULTATY:

 • Materiały szkoleniowe zawierające m.in. 12 modułów tematycznych, przewodnik dla nauczycieli i trenerów, przykładowe aplikacje oraz filmy instruktażowe do prowadzenia eksperymentów wspomaganych komputerowo,
 • Szkolenia dla nauczycieli we wszystkich krajach partnerskich,
 • Zajęcia dla uczniów (w Austrii, w Czechach i w Polsce), ktore pozwoliły praktycznie sprawdzić opracowane metody i materiały.

 


WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie:

 • kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata,
 • stawiania hipotez i ich weryfikowania,
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • efektywnego współdziałania w zespole,
 • interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych.

BENEFICJENT: Polskie Towarzystwo Matematyczne

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2012

REZULTATY:

 • Autorskie programy nauczycieli zebrane w 12 podręcznikach,
 • Zajęcia pozalekcyjne dla 7 472 uczniów z 335 klas oraz 275 nauczycieli z 194 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z 3 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

 


WIRTUALNA FIZYKA - WIEDZA PRAWDZIWA

 

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

BENEFICJENT: Politechnika Koszalińska

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2013

REZULTATY:

 • 118 filmów interaktywnych (gier wideo) zawierające doświadczenia, przedstawiające zastosowanie praw fizyki w budowie i działaniu konkretnych urządzeń,
 • 30 filmów nakręconych kamerą szybkościową, które przedstawiają złożone zjawiska fizyczne trwające zaledwie ułamki sekund,
 • 10 filmów tzw. ciekawostek, które mają za zadanie przekonać uczniów, że fizyka jest podstawą rozumienia i poznania istoty działania wielu produktów wykorzystywanych przez człowieka,
 • 100 gier flash pomagających zgłębiać wiedzę fizyczną,
 • Poradnik użytkownika dla nauczyciela i ucznia oraz innowacyjny program nauczania.