AEDIFICO ET CONSERVO. ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE

 

Celem projektu było przyswojenie przez nauczycieli i instruktorów   praktycznej nauki zawodu nowych zagadnień zawartych we wdrażanym   programie doskonalenia zawodowego, a dotyczących m.in. konserwacji   zabytków architektonicznych, wystroju zabytkowej architektury, nowoczesnych rozwiązań ICT w budownictwie.

BENEFICJENT: Fundacja Hereditas

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2011

REZULTATY:

 • Wykłady dotyczące konserwacji zabytkowej architektury, konserwacji kamienia, sztukaterii i tynków, konserwacji metalu, konserwacji drewna, konserwacji szkła i witrażu,
 • Warsztaty w pracowniach architektonicznych i konserwatorskich,
 • Dwutygodniowy  staż w przedsiębiorstwie budowlanym  ARTIN Sp. z o.o. w Warszawie, w którym odbyły się m.in. kursy z projektowania architektonicznego AutoCAD i ArchiCAD,
 • 2  wyjazdy szkoleniowe (architektura zabytkowa na Mazowszu i jej konserwacja).

 


GORZOWSKA EDUKACJA ZAWODOWA NA RZECZ RYNKU PRACY

 

Celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 1371 uczniów z 8 szkół kształcących w zawodzie z terenu Gorzowa Wlkp. poprzez realizację programów rozwojowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy.

BENEFICJENT: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

TERMIN REALIZACJI: 2011 - 2012

REZULTATY:

 • 5 edycji praktyk zawodowych,
 • 26 kursów, warsztatów i szkoleń,
 • 2 edycje zajęć z języków obcych,
 • 39 wizyt studyjnych, targów branżowych, wycieczek dydaktycznych i szkoleniowych,
 • 3 konferencje branżowe, 2 wystawy i 2 wydawnictwa.

 


KSZTAŁCENIE - ATRAKCYJNOŚĆ - ZAWÓD

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów technikum poprzez dodatkowe praktyki, szkolenia na kursach oraz warszaty.

BENEFICJENT: Augustowskie Centrum Edukacyjne

TERMIN REALIZACJI: 2012 - 2013

REZULTATY:

 • Dodatkowe godziny matematyki, fizyki i języka obcego,
 • Dodatkowe godziny poświęcone specjalizacji zawodowej: mechatronice, budownictwu, hotelarstwu i organizacji usług gastronomicznych,
 • 3 wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do zakładów pracy,
 • Praktyka zawodowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Wyposażenie zaplecza technikum w 4 zestawy, w skład których wchodzą: tablica interaktywna, projektor oraz laptop do pracowni z poszczególnych przedmiotów prowadzonych w ramach dodatkowych zajęć.

 


MODEL KSZTAŁCENIA W BRANŻY GASTRONOMICZNO - HOTELARSKIEJ POŁĄCZONY Z SYSTEMEM WALIDACJI KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI FORMALNYCH

 

Celem projektu jest wprowadzenie nowego modelu kształcenia w szkołach gastronomiczno-hotelarskich objętych Programem "Poprawa jakości usług  gastronomiczno-hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach  2004-2013" połączonego z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji  formalnych w oparciu o modułowe systemy nauczania, które pozwalają na  nabywanie dostosowanych do oczekiwań rynku kwalifikacji i kompetencji  zawodowych.

BENEFICJENT: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2014

REZULTATY:

 • Zmodernizowane nowoczesne sale dydaktyczne,
 • Modułowe programy nauczania w technikum (kucharz, kelner, technik hotelarstwa) oraz szkole zawodowej (kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz),
 • Pakiety edukacyjne: poradnik dla słuchacza, poradnik dla nauczyciela, informacja o wyposażeniu i środkach dydaktycznych, zestawy ćwiczeń, zestawy zadań, projekty, materiały edukacyjne, materiały dydaktyczne dla słuchacza, zestawy narzędzi do sprawdzania postępów i osiągnięć.

 


MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

 

Celem projektu jest modernizacja oraz  podniesienie  jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół  kształcących w Małopolsce w następujących branżach zawodowych:

 • mechaniczno - mechatroniczna,
 • budowlana,
 • informatyczno - elektroniczna,  
 • turystyczno - gastronomiczna,
 • rolno - przetwórcza,
 • społeczno -  medyczna,
 • usługowa.

BENEFICJENT: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2014

REZULTATY:

 • 262 programy rozwojowe szkół - m.in. kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże i praktyki,
 • Certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia zawodowe dla 15 000 uczniów,
 • Festiwal Zawodów w Małopolsce - nowoczesne targi edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 • Reportaże i spoty dotyczące realizacji projektu w TVP 1, TVP 2 oraz TVP Kraków,
 • Specjalny kanał w serwisie YouTube,
 • Kampania outdorowa na autobusach komunikacji miejskiej.

 


NOWE MOŻLIWOŚCI, NOWE KWALIFIKACJE - SPECJALIZACJA KONSERWATOR URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

 

Celem projektu była modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, polegająca na zaprojektowaniu modelu szkolnictwa zawodowego dla branży dźwigowej. Projekt zakładał utworzenie nowej specjalizacji - konserwator urządzeń dźwigowych - w ramach istniejących kierunków nauczania.

BENEFICJENT: miasto stołeczne Warszawa

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2012

REZULTATY:

 • Program nauczania specjalizacji konserwator urządzeń dźwigowych, z zastosowaniem nowatorskiej metodologii MES w 3 warszawskich technikach,
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • 44 uczniów zostało przygotowanych do pracy w branży dźwigowej, w tym 23 uzyskało uprawnienia III stopnia w konserwacji dźwigów elektrycznych wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • Szkolenia dla 30 nauczycieli do prowadzenia zajęć ze specjalizacji konserwator urządzeń dźwigowych.

 


PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów w województwie podkarpackim oraz dostosowanie ich do realnej sytuacji na rynku pracy.

BENEFICJENT: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

TERMIN REALIZACJI: 2012 - 2014

REZULTATY:

 • Doposażenie 52 pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny,
 • Praktyki zawodowe dla 1561 uczniów, staże dla 556 uczniów,
 • Szkolenia z autoprezentacji obejmującej swym zakresem: autoprezentację i komunikację, poruszanie się po rynku pracy oraz kreowanie ścieżek karier dla 1163 uczniów szkoły zawodowej i technikum,
 • Szkolenia/studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

 


ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY

 

Celem projektu było wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania, gwarantujących sukces zawodowy w kraju i Unii Europejskiej.

BENEFICJENT: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

TERMIN REALIZACJI: 2009 - 2012

REZULTATY:

 • Doposażone pracownie 10 szkół medycznych i wdrożono w nich programy rozwojowe,
 • Nowe kierunki kształcenia w zawodzie technik dentystyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna,
 • 2 nowe pracownie dentystyczne,
 • Kursy zawodowe - kurator społeczny, opiekun kolonijny, ratownik wodny, elektroradiolog,
 • Specjalistyczne oprogramowanie oraz zestawy podręczników zawodowych.

 


ZAWODY ZWIĄZANE Z WINIARSTWEM SZANSĄ DLA ZIEMI LUBUSKIEJ

 

Celem projektu było stworzenie oferty kształcenia zawodowego w zawodach, które pomogą rozwijać odnawiającą się w województwie lubuskim branże winiarstwa.

BENEFICJENT: miasto Zielona Góra, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia w Zielonej Górze

TERMIN REALIZACJI: 2008 - 2010

REZULTATY:

 • Nowe kierunki kształcenia w szkolnictwie zawodowym: technik organizacji usług gastronomicznych o specjalności winiarz i o specjalności barman-sommelier,
 • Nowe kursy zawodowe: barman i sommelier,
 • Praktyki w winnicach "Julia" w Starym Kisielinie oraz "Kinga" w Starej Wsi,
 • 3 nowe pracownie przedmiotów zawodowych,
 • Winnica przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

 


Z GOSPODARKI DO EDUKACJI - NOWY TYP STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

 

Celem projektu było przeprowadzenie nowatorskich studiów podyplomowych, nadających uprawnienia pedagogiczne osobom z przygotowaniem merytorycznym do nauczania przedmiotów zawodowych.

BENEFICJENT: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

TERMIN REALIZACJI: 2008 - 2011

REZULTATY:

 • Studia podyplomowe w zakresie: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony osób i mienia, Rachunkowości, Turystyki, Logistyki, Opieki domowej i instytucjonalnej świadczonej przez asystentów osób niepełnosprawnych, Opiekunów w domach pomocy społecznej, Opieki nad dziećmi i Terapii zajęciowej,
 • 14 kursów kształcenia na odległość,
 • Platforma e-learningowa w zakresie nowych przedmiotów zawodowych,
 • Kioski internetowe oraz stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych na terenie uczelni.