• FAQ dotyczący ewaluacji w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Kapitał Ludzki

Informacje zawarte w dokumencie stanowią zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie realizacji przez powiatowe urzędy pracy w 2010 r. badań ewaluacyjnych, dotyczących oceny jakości projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.

  • FAQ dotyczący realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki

Informacje zawarte w dokumencie stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.