Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Fundusze dla edukacji

Ilustracja kategorii

Pieniądze z EFS na aktywizację zawodową pracowników oświaty

22 maja 2014

100 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota, którą Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na reorientację i aktywizację zawodową dla tych pracowników oświaty, w tym także nauczycieli, którzy utracili pracę. Środki te będą dostępne w latach 2014-2015 i są już rozdysponowywane za pośrednictwem regionów.

Fundusze unijne dla oświaty

26 listopada 2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta (dla wybranych projektów systemowych) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.

Wysoka jakość systemu oświaty

14 lipca 2010

Wśród dziesięciu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Grupa Robocza ds. Edukacji

19 czerwca 2009

Grupa Robocza ds. Edukacji jest jedną z sześciu grup roboczych funkcjonujących w ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL). Celem grup roboczych jest wsparcie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Komitetu Monitorującego PO KL w procesie zarządzania Programem.

Więcej:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

27 listopada 2012

Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet IV ,,Szkolnictwo wyższe i nauka", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego.

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/

 MNiSW

 

http://www.ncbir.pl/

NCBiR

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER