Ministerstwo Edukacji Narodowej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta (dla wybranych projektów systemowych) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.

Do wyzwań tych należą:

  • uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy,
  • rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Jest jednocześnie największym tego typu przedsięwzięciem w historii Unii Europejskiej.

CELE PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Wsparcie w ramach Programu skoncentrowane jest na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,

- Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,

- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,

- Wzrost spójności terytorialnej.

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PO KL
Wsparcie w ramach PO KL skierowane jest na upowszechnienie programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. W ramach Programu przewiduje się realizację inicjatyw mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. Ponadto przewiduje się działania mające na celu dostosowanie polskich przedsiębiorstw do zmian dokonujących się w procesie modernizacji gospodarki, wspierany będzie ich potencjał adaptacyjny. W ramach PO KL przewiduje się finansowanie działań skierowanych do pracowników przedsiębiorstw, w szczególności tych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Działania te będą miały na celu wzmocnienie ich potencjału i kwalifikacji, w tym wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych.
W ramach priorytetów edukacyjnych PO KL finansowane będą projekty mające na celu zapewnienie efektywnego zarządzania systemem edukacji, doskonalenie programów nauczania i uzupełniania ich o elementy innowacyjne, wzmacnianie efektywności systemu szkolenia i doskonalenia kadr edukacji, zarówno na poziomie szkolnictwa wyższego, jak i wcześniejszych poziomach kształcenia. Przewiduje się także dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy, podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów i studentów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, współpracę między instytucjami systemu edukacji a przedsiębiorstwami i sektorem badawczo-rozwojowym. Bardzo ważnym elementem będą działania zmierzające do rozwoju potencjału dydaktycznego szkół wyższych oraz wspierające rozwój kierunków studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
W ramach Programu wsparcie uzyskają również działania nakierowane na wzmocnienie zdolności polskiej administracji. Polska administracja, zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym, uzyska dofinansowanie w zakresie udoskonalenia procesu stanowienia prawa, podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych (w szczególności na rzecz przedsiębiorców), upowszechnienia współpracy pomiędzy sektorem a partnerami społecznymi i gospodarczymi.

PRIORYTETY PO KL
Priorytety realizowane centralnie:
Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna;.
Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty;
Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka;
Priorytet V - Dobre rządzenie;

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej;
Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki;.
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;.

Ponadto realizowany będzie Priorytet X - Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z JAKICH ŚRODKÓW FINANSOWANY JEST PO KL
PO KL finansowany jest w 85 proc. ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego) i w 15 proc. ze środków krajowych. Ogółem, na realizację Programu przewidziano ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowi wkład EFS. W wyniku realizacji Programu polska oświata uzyska wsparcie z EFS w wysokości 2,3 mld Euro (Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty" - ponad 855 mln EUR z EFS i Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - około 1.448 mln EUR z EFS).

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki