Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Priorytet III PO KL

Ilustracja kategorii

Wysoka jakość systemu oświaty

14 lipca 2010

Wśród dziesięciu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Grupa Robocza ds. Edukacji

19 czerwca 2009

Grupa Robocza ds. Edukacji jest jedną z sześciu grup roboczych funkcjonujących w ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL). Celem grup roboczych jest wsparcie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Komitetu Monitorującego PO KL w procesie zarządzania Programem.

Więcej:

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER