Grupa Robocza ds. Edukacji jest jedną z sześciu grup roboczych funkcjonujących w ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL). Celem grup roboczych jest wsparcie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Komitetu Monitorującego PO KL w procesie zarządzania Programem.

Więcej:

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, partnerów społeczno-gospodarczych, Instytucji Pośredniczących komponentu regionalnego PO KL, beneficjentów systemowych dla Priorytetu III PO KL oraz przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego i Komisji Europejskiej.

Celem działania Grupy Roboczej ds. Edukacji jest zapewnienie koordynacji i spójności realizacji działań służących podnoszeniu jakości edukacji oraz poziomu wykształcenia społeczeństwa, podejmowanych na poziomie centralnym z podobnymi działaniami realizowanymi na poziomie regionalnym.

Spotkania Grupy stanowią forum wymiany informacji służących badaniom postępu, ocenie adekwatności realizowanych działań, w szczególności analizowanie wyzwań i zagrożeń dla realizacji PO KL w odniesieniu do aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej. W wyniku spotkań wypracowywane są rekomendacje oraz formułowane wnioski i zalecenia dotyczące systemu wdrażania PO KL, zmian kryteriów wyboru projektów, zmian w uszczegółowieniu programu lub zmian w programie. Zalecenia te przedkładane są Komitetowi Monitorującemu PO KL lub bezpośrednio Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucjom Pośredniczącym PO KL.

Grupa Robocza ds. Edukacji zbiera się, w zależności od planowanej tematyki spotkań Komitetu Monitorującego PO KL, co najmniej raz w roku, najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego PO KL. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Grupy zapewnia Sekretariat Grupy Roboczej ds. Edukacji mieszczący się w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt z sekretariatem Grupy Roboczej ds. Edukacji:
Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
tel. (022) 34 74 881
fax. (022) 34 74 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zasady funkcjonowania i organizacji grup roboczych w ramach Komitetu Monitorującego PO KL

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 18 października 2007 r.

II spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 16 listopada 2007 r.

III spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 10 czerwca 2008 r.

IV spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 23 września 2008 r.

V spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 6 stycznia 2009 r.

VI spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 19 czerwca 2009 r.

VII spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 12 października 2009 r.

VIII spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 16 listopada 2009 r.

IX spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 9 listopada 2010 r.

X spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 25 maja 2011 r.

XI spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 26 października 2011 r.

XII spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 28 sierpnia 2012 r.

XIII spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji - 28 - 29 listopada 2013 r.

dffffff