Wśród dziesięciu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Działania w ramach Priorytetu III koncentrują są na podwyższaniu jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowaniu kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez:
•Doskonalenie podstaw programowych;
•Opracowanie innowacyjnych programów dotyczące kształcenia (również w formie e-learningu);
•Modernizację systemu nadzoru pedagogicznego;
•Usystematyzowanie oraz opis kompetencji i kwalifikacji występujących na rynku pracy w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji;
•Ogólnopolskie kampanie propagujące uczenie się przez całe życie;
•Rozwój instrumentów służących badaniom i analizom systemu oświaty.

Działania realizowane w ramach Priorytetu III
W ramach Priorytetu realizowane będą projekty systemowe i projekty konkursowe. Do udziału w konkursach uprawnione są wszystkie podmioty, spełniające kryteria konkursowe. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów są co roku publikowane w Planie Działania na określony rok, w zakładce "Plany działania".

Z pomocy w ramach Priorytetu III skorzystają następujące grupy i instytucje:

•Szkoły i placówki oświatowe;
•Administracja oświatowa;
•Organy prowadzące szkoły i placówki;
•Kuratoria oświaty oraz inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny;
•Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne;
•Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
•Dzieci i młodzież przebywająca za granicą;
•Pracodawcy;
•Izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła;
•Uczelnie;
•Uczniowie, studenci, bezrobotni i osoby pracujące;
•Nauczyciele i doradcy zawodowi;
•Instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe;
•Ministerstwo Edukacji Narodowej;
•Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.