Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet IV ,,Szkolnictwo wyższe i nauka", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego.

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/

 MNiSW

 

http://www.ncbir.pl/

NCBiR