Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Inne obowiązujące dokumenty

Ilustracja kategorii

Poradnik - Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

21 stycznia 2016

Poniżej zamieszczona jest publikacja pt. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” mająca na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod kątem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W poradniku zawarte są podstawowe informacje dotyczące dostępności różnych typów wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (układu ruchu, wzroku, słuchu, psychiczna, intelektualna, inne rodzaje niepełnosprawności) oraz przykłady równościowych działań, w tym w kontekście oceny i wyboru projektów dla każdego Celu Tematycznego. Poradnik jest skoncentrowany w szczególności na przekazywaniu wiedzy nt. praktycznych aspektów związanych z cyklem życia projektu (przygotowanie wniosku o dofinansowanie, rekrutacja uczestników do projektu, zaplanowanie produktów projektu zgodnych z zasadą uniwersalnego projektowania, kwalifikowalność wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami).

Publikacja jest dostępna także na nowej podstronie PO WER poświęconej realizacji zasady dostępności pod adresem www.power.gov.pl/dostepnosc, także w wersji kontrastowej i migowej lub pod adresem  www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/publikacje/#

 

Do pobrania
Pobierz plik (Poradnik- równość szans.pdf)Poradnik- równość szans.pdf9982 Kb

Interpretacja Instytucji Zarządzającej dotycząca kwalifikowalności wydatków w PO WER

30 grudnia 2015

W załączeniu interpretacja Instytucji Zarządzającej dotycząca zamówień, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców.

Zalecenia IZ są obowiązujące dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER.

Do pobrania
Pobierz plik (Pismo IZ. 03.12.2015.pdf)Pismo IZ. 03.12.2015.pdf148 Kb

Podręcznik beneficjenta

29 grudnia 2015

Podręcznik beneficjenta wersja horyzontalna 1.3 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w listopadzie 2015 roku zawiera uszczegółowienie o elementy specyficzne dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stanowiące uzupełnienie i dopercyzowanie zagadnień istotnych z punktu widzenia realizacji programu.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

24 czerwca 2015

11 czerwca 2015 r. został zatwierdzony Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W dokumencie zawarte są m.in. instrukcje dotyczące obowiązków informacyjnych beneficjenta, sposobu oznaczania dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, zakresu informacji jakie należy zamieszczać na stronie internetowej.

Księga Identyfikacji Wizualnej

12 stycznia 2016

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Księga określa, w jaki sposób konstruować i stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Jej zapisy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014. Dodatkowo Księga Identyfikacji Wizualnej uwzględnia interpretacje uzyskane podczas dodatkowych konsultacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER