Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Wytyczne

Ilustracja kategorii

WYBÓR DOKUMENTÓW

07 lipca 2015

Niniejsza strona zawiera wybór dokumentów ważnych dla beneficjentów projektów PO WER w zakresie edukacji. Wszystkie dokumenty dotyczące programu PO WER dostępne są na stronie www.power.gov.pl, natomiast dokumenty dotyczące wszystkich programów w perspektywie finansowej 2014 -2020 dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

22 czerwca 2015

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego. Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu w obszarze edukacji oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 roku.

Wytyczne, pobierz plik (9,17 MB):

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, pracowni i warsztatów.

Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów (link):


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

14 maja 2015

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wytyczne obowiązują od 10 kwietnia 2015 r.

 

Pobierz plik (619 KB):

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

30 kwietnia 2015

 

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wytyczne obowiązują od 31 marca 2015 r.

Pobierz plik (328 MB):

Wytyczne w zakresie kontroli dla POWER 2014-2020

16 lipca 2015

Wytyczne stanowią opis systemu kontroli, funkcjonującego w ramach POWER 2014-2020 w okresie wdrażania tego programu. W dokumencie określone zostały zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, ogólne zasady realizacji kontroli, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu.

Wytyczne obowiązują od 3 lipca 2015 r.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER