Do przygotowania projektu w ramach Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty" niezbędna jest znajomość następujących dokumentów:

•Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

•Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

•System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

•Planem działania na 2012r. dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
•Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
•Wytycznymi w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym.
 
Informacje o konkursach planowanych na dany rok znaleźć można w Planie Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty" PO KL.

Ogłoszenia o potencjalnych konkursach wraz z dokumentacją konkursową zawierającą szczegółowe wymagania dla beneficjentów zamieszczane są w zakładce Konkursy.

Dokumentacja konkursowa określa m.in.:

•rodzaje podmiotów podlegających dofinansowaniu oraz tych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

•kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów;

•poziom dofinansowania projektów;

•kryteria wyboru projektów;

•adres instytucji, która przeprowadza konkurs;

•terminy, w których należy złożyć wniosek (w przypadku konkursów zamkniętych); •kontakt z pracownikiem instytucji wyznaczonym do opieki nad konkursem, z którym należy się kontaktować w razie ewentualnych pytań;

•sposób przygotowania wniosku, oznakowania koperty, liczbę egzemplarzy, wniosków i załączników.

W przygotowaniu budżetu projektu pomocne mogą być informacje zawarte w Zasadach finansowania PO KL 2007-2013 i Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Kryteria ogólne, według których będą oceniane projekty są zawarte w Kryteriach wyboru projektów (Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, załącznik nr 6, str. 58). Kryteria szczegółowe, dla każdego planowanego w danym roku konkursu, zamieszczone są w Planie Działania.

Weryfikacja formalna projektów złożonych na dany konkurs przeprowadzana jest według Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL. Ocena formalna odbywa się do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w przypadku naboru ciągłego lub do 14 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu w przypadku konkursów zamkniętych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) może wydłużyć termin do 21 dni roboczych.

Po pozytywnym przejściu oceny formalnej wnioski poddane zostaną ocenie merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów (KOP) - według Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL w celu wyłonienia wniosków o dofinansowanie (więcej Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, załącznik 2 i 4). Pisemne poinformowanie wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia prac KOP w konkursie otwartym lub 45 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu w przypadku konkursu zamkniętego.

Informacja o projektach, które zostały objęte dofinansowaniem, jest podana na stronie internetowej MEN.

Projekty składane są w formie wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu (otwartego lub zamkniętego). Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie za pomocą aplikacji komputerowej - Generator Wniosków Aplikacyjnych. Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Pomocna w przygotowaniu wniosku może być Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.