Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

FAQ

Ilustracja kategorii

Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursów dla Priorytetu III POKL

26 listopada 2012

1. Jak prawidłowo opisać uzasadnienie potrzeby realizacji projektu? Odp.: Należy dokonać szczegółowej analizy obszaru problemowego i otoczenia, w którym projekt będzie realizowany. Warto zbadać, posługując się danymi statystycznymi z raportów, analiz dot. przedmiotu projektu, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania danego problemu. Warto opisać:

 - jaka jest skala problemu,

- jakie są przyczyny i skutki problemu kluczowego,

- gdzie w/w problem występuje i dlaczego,

- kogo problem dotyka najbardziej

- jaki jest wpływ tego problemu w danym obszarze

- jakie są skutki braku rozwiązania problemu.

Realizacja projektu powinna być odpowiedzią na problemy społeczne (lokalne lub ogólnopolskie) i przyczynić się do ich rozwiązania, zaspokojenia potrzeb, także w długofalowej perspektywie.

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w IP MEN, kto może składać wnioski w konkursach organizowanych przez MEN?

Odp. Jest to każdorazowo określane przez dokumentację konkursową w części dot. podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Z reguły o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych z uwagi na brak możliwości zapewnienia warunków do realizacji projektu. Wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

3. Jakie podmioty zwolnione są z obowiązku przedstawiania dokumentów określających sytuację finansową, na etapie składania wniosku o dofinansowanie?

Odp.: Wymóg ten nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

4. Czy brak doświadczenia w realizacji projektów unijnych dyskwalifikuje potencjalnego wnioskodawcę?
Odp.: Jeśli wniosek jest zgodny z: Dokumentacją Konkursową, poprawny, logicznie i spójnie skonstruowany w oparciu o fakty, z których jasno wynika, że realizacja projektu w danym obszarze jest konieczna, to aplikacja niedoświadczonego wnioskodawcy może przejść wszystkie etapy oceny. Jednak doświadczenie w prowadzeniu projektów zmniejsza ryzyko niepowodzenia projektu, co jest atutem wnioskodawcy i jest odpowiednio punktowane - podczas oceny merytorycznej wniosku.

5. Kogo można uwzględnić w kosztach personelu projektu?

Odp.: Do kosztów personelu projektu można wliczać tylko te osoby, które powiązane są bezpośrednio z realizacją projektu oraz z pracodawcą stosunkiem pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie). Osoby zatrudnione jako personel projektu powinny zostać uwzględnione w zadaniu pod nazwą „Zarządzanie projektem".

6. Czy można zwiększać budżet projektu po zakwalifikowaniu go do dofinansowania?

Odp.: Budżet projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i uzyskał zgodę na dofinansowanie może być zwiększony do max. 5% ogólnej wartości projektu tylko w rzetelnie uzasadnionych sytuacjach. Zwiększenie budżetu jest możliwe, gdy wnioskowana kwota jest racjonalna, uzasadniona i dotyczy kwestii merytorycznych. Zwiększanie budżetu nie powinno dotyczyć m. in.: wynagrodzenia personelu lub zwiększenia zakupów związanych z gadżetami reklamowymi.

7. Kiedy należy przeprowadzić audyt projektu?

Odp.: Audyt służy przede wszystkim projektodawcy. IP zaleca przeprowadzenie audytu po połowie realizacji projektu i po wydatkowaniu 50% środków dotacji w celu ewentualnego wykrycia nieprawidłowości, które beneficjent będzie mógł usunąć, zanim projekt zakończy się.

8. W jakim czasie powinny zostać zakończone negocjacje z beneficjentem?

Odp.: W ciągu 20 dni roboczych od otrzymania przez beneficjenta informacji o podjęciu negocjacji z IP MEN.

9. W jakim czasie, od momentu akceptacji wniosku przez IP MEN, zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu?

Odp.: Ok.15 dni roboczych.

10. Czy jeden beneficjent może składać kilka wniosków jednocześnie?

Odp.: Nie ma wytycznych, które zakazywałyby składania kilku wniosków o dofinansowanie o ile dotyczą one odrębnego zakresu tematycznego. Jeśli beneficjent posiada potencjał do prowadzenia kilku projektów oraz sporządził prawidłowo wnioski o dofinansowanie projektu, popierając je rzetelną analizą kwestii problemowych, to może składać kilka projektów konkursowych. Warunkiem zakwalifikowania danego projektu do dofinansowania jest pozytywny wynik oceny merytorycznej oraz uzyskanie zgody IP na dofinansowanie projektu.

11. Kto ocenia wnioski podczas posiedzeń Komisji Oceny Projektów?

Odp.: IP MEN posiada bazę przeszkolonych i wykwalifikowanych asesorów z całej Polski, którzy losowo powoływani są w skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski w danym konkursie. Jeśli zachodzi potrzeba, oceny merytorycznej wniosków dokonują również pracownicy IP.

Podczas posiedzenia Komisji dokonuje się losowania 2 osób spośród członków KOP, które oceniają wniosek. W każdym przypadku oceniający podpisują deklarację poufności i bezstronności a w sytuacji, gdy oceniający stwierdza, że nie może takiej deklaracji podpisać - losowana jest inna osoba.

12. Jaką formę powinno mieć zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu?

Odp.: IP MEN akceptuje 2 formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy:

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową dla projektów o wartości poniżej 4.000.000 zł

2. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla projektów o wartości powyżej 4.000.000 zł.

Ponadto, w przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z IP MEN kilku umów o dofinansowanie projektu, realizowanych równolegle, których łączna wartość przekracza 4.000.000 zł oraz każdej kolejnej umowy, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, zabezpieczenie umowy o dofinansowanie ustanawiane jest na zasadach jak dla projektów, przekraczających wartość 4.000.000 zł.

13. Jaki okres powinno obejmować zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy?

Odp.: Dokument gwarantujący zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy powinien obejmować okres od daty rozpoczęcia realizacji projektu do ostatecznego rozliczenia projektu (6-7 miesięcy). W wyjątkowych sytuacjach, gdy przed podpisaniem umowy nie były ponoszone żadne wydatki, gwarancja może obejmować okres od podpisania umowy.

14. Jak prawidłowo skonstruować harmonogram płatności?

Odp.: Podziału środków w harmonogramie płatności dokonuje beneficjent, zgodnie z przewidywanymi wydatkami niezbędnymi do realizowania poszczególnych etapów projektu. Każdy beneficjent zobligowany jest do rozliczania się ze środków uzyskanego dofinansowania co najmniej raz na kwartał. Tabela harmonogramu płatności powinna zawierać następujące kolumny:

- Nr transzy dotacji rozwojowej; - Kwota transzy dotacji rozwojowej; - Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od...do...); - Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia; - Ponadto harmonogram powinien zawierać nazwę beneficjenta i tytuł projektu podane w nagłówku tabeli oraz podpisy osób upoważnionych - pod tabelą.

15. W jakich sytuacjach nie zostanie wypłacona kolejna transza na realizacje projektu?

Odp.: W każdej sytuacji, w której środki wydatkowane są niezgodnie z umową. Brak usunięcia nieprawidłowości ze strony beneficjenta może skutkować zerwaniem umowy ze wszystkimi konsekwencjami, przewidzianymi w umowie o dofinansowanie

16. Czy szkoła może samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie, czy wniosek taki może złożyć jedynie organ prowadzący szkołę?

Odp.: Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są każdorazowo wskazane w dokumentacji konkursowej. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie złoży szkoła, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie konieczne będzie złożenie załącznika w postaci uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub innego właściwego dokumentu organu dysponującego budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych). Organ prowadzący zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku, gdy dokument taki jest wymagany dla zaciągnięcia zobowiązań przez wnioskodawcę.

17. Kim mogą być beneficjenci ostateczni (grupa docelowa)?

Odp.: Każdy konkurs indywidualnie zakłada kategorie beneficjentów ostatecznych, którzy są wymienieni w Dokumentacji konkursowej, jako odbiorcy działań w projektach, składanych w danym konkursie.

 

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER