Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekty innowacyjne

Ilustracja kategorii

Projekty innowacyjne testujące - produkty finalne

22 stycznia 2014

Zgodnie z opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL (IZ PO KL) Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712 ze zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty wspiera działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki wypracowane w projektach innowacyjnych testujących produkty finalne (rozumiane jako model/ narzędzie/instrument).

Więcej:

"Archipelag Matematyki"

22 października 2013

Celem ogólnym projektu jest zachęcenie uczniów liceów ogólnokształcących do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę.

STRONA WWW: http://www.archipelagmatematyki.pl/

PRODUKT FINALNY: Archipelag Matematyki

BENEFICJENT: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Więcej:

"Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych"

22 sierpnia 2013

Celem ogólnym projektu jest wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

STRONA WWW: http://www.bycprzedsiebiorczym.pl/

PRODUKT FINALNY: Innowacyjny program nauczania "Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie"

BENEFICJENT: Eduintegrator spółka z o.o. ( dawny PWN.pl spółka z o.o.)

Więcej:

"Chemia - wiem, umiem, rozumiem"

15 sierpnia 2013

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia.

STRONA WWW: http://www.innowacyjnachemia.uph.edu.pl/

PRODUKT FINALNY: Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego

BENEFICJENT: Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

Więcej:

"Ekonomia i Finanse – Innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości"

01 sierpnia 2013

Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnego modułu programowego dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” obejmującego zagadnienia ekonomii, finansów i bankowości w ujęciu praktycznym – co umożliwi uczniom kończącym naukę w szkołach średnich wykorzystywanie tej wiedzy w życiu codziennym oraz motywowanie ich do podejmowania kształcenia w tym kierunku.

STRONA WWW: http://www.przedsiebiorczosc.info.pl/

PRODUKT FINALNY: Innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” wraz z programem nauczania, edukacyjną platformą szkoleniową dla nauczycieli oraz symulacyjną grą internetową dla uczniów.

BENEFICJENT: Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.

Więcej:

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER