Zarządzanie i nadzórEgzaminy zewnętrzneDoskonalenie nauczycieliUczenie się przez całe życieRozwój szkół
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół E-podręczniki do kształcenia ogólnego
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno - zawodowej
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacji
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacji
ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego