Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekty zakończone

Ilustracja kategorii

Projekty zakończone

23 lutego 2015
 
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU   

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych

 ikonka rozwój szkółRozwój szkół

Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych

ikonka egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne

Budowa banków zadań (edycja II)

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Edukacja dla pracy

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Budowa banków zadań (edycja I)

 

  Rikonka rozwój szkółozwój szkół

 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  Rikonka rozwój szkółozwój szkół

Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (etap I)

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Każde dziecko jest inne

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie  

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego - I etap

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym  

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno - zawodowej

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Otwarta szkoła - System Wsparcia Uczniów Migrujących

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla klas VI

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na

I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych
 

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap I)

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap II)

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania

 ikonka doskonalenie nauczycieliDoskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

 Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły  

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój SIO

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacji

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacji  

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania  

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych  

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER