Sprawozdanie roczne z realizacji III Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Załączniki:

1. Osiągnięte wartości wskaźników

2. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

3. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

5. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

6. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

7. Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w PLN)

8. Protesty/odwołania

9. Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych

10. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu